louis smolka

What is Louis Smolka ranked?

Louis Smolka Date ↑ ↓ Rank 04/01/2020 7 #124 Bantamweight 01/01/2020 20 #117 Bantamweight 10/01/2019 59 #97 Bantamweight 07/01/2019 2 #156 Bantamweight